RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PARK WYSOKIEJ KSIĘGOWOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0001004705

Dane kontaktowe: 02-255, WARSZAWA, ul. PRZEDPOLE nr domu 1 nr lokalu U40

telefon: +48516382461 e-mail: biuro@pwk.waw.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b), c) i f) RODO tzn na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią tzn. marketingu usług własnych lub podmiotów powiązanych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

– Kodeksu cywilnego,

– ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

– Kodeksu spółek handlowych,

– Kodeksu pracy,

– ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym,

– ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym,

– rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: Inspekcji Transportu Drogowego, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na podstawie przepisu prawa, osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych a w przypadku wyrażenia zgody – do jej cofnięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w przypadku nawiązania stosunku prawnego wywołującego skutki podatkowe.

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 22.11.2022r.

Zagrożenia

W związku z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, PARK WYSOKIEJ KSIĘGOWOŚCI informuje wszystkich klientów, że do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć phishing i przechwytywanie wiadomości email podczas transmisji przez sieć.